Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten
Artikel 4 – Verstrekking gegevens door Consument
Artikel 5 – Handelen door Consument
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 – Retouren
Artikel 9 – De Prijs
Artikel 10 – Acties
Artikel 11 – Nakoming en ‘niet tevreden, geld terug’ garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Privacy
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Klachten
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. NewFysic: NewFysic B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, en al haar huidige en toekomstige groepsmaatschappijen
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Producten: de producten die worden aangeboden in de webshop op de website www.newfysic.nl
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 13. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NewFysic

 1. De Voorwaarden zijn opgesteld door NewFysic, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Aan de Spinnerij 69, 1185 ZS AMSTELVEEN, telefoonnummer:088-3230001, E-mailadres: info@newfysic.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30240739, Btw-identificatienummer: 819491329.B01. Deze Voorwaarden gelden tevens voor alle huidige en toekomstige groepsmaatschappijen van NewFysic.
 2. De Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke offerte van NewFysic en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen NewFysic en een Consument, zoals bijvoorbeeld en NewFysic Abonnement dan wel een overeenkomst met betrekking tot een (online) aankoop van Producten.
 3. Door het afsluiten van een Overeenkomst met betrekking tot een (online) bestelling van Producten, gaat de Consument akkoord met deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.4.
 4. NewFysic heeft te allen tijde het recht om deze Voorwaarden en aanbiedingen/prijzen tussentijds te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie/indexactie. De gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van NewFysic en zullen 30 dagen na publicatie in werking treden.
 5. Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan worden gericht aan het e-mailadres info@newfysic.nl of de Voorwaarden kunnen telefonisch worden opgevraagd via nummer 088-323 0001. De Voorwaarden zijn ook gepubliceerd op www.newfysic.nl/voorwaarden.

NewFysic B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en haar dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a BW; Adres:
NewFysic BV Hoofdkantoor:

Spinnerij 69, 1185 ZS AMSTELVEEN
Telefoonnummer:088-3230001
E-mailadres: info@newfysic.nl
KvK-nummer: 30240739
Btw-identificatienummer: 819491329.B01

Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten

 1. Alle door NewFysic gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.
 2. De aanvaarding door NewFysic van een (online) bestelling geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden ook elektronisch wordt verstaan) of doordat NewFysic met de uitvoering van de Overeenkomst begint. Door de Consument verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding van NewFysic van deze bestelling.
 3. Een Overeenkomst kan op ieder moment zowel telefonisch, schriftelijk als elektronisch worden afgesloten. NewFysic is zonder opgaaf van redenen gerechtigd om het aangaan van een Overeenkomst te weigeren.
 4. Wijzigingen in een Overeenkomst moeten door de Consument tijdig en schriftelijk aan NewFysic worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door NewFysic uitdrukkelijk worden aanvaard.
 5. NewFysic heeft het recht om Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.
 6. De door NewFysic gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient NewFysic schriftelijk in gebreke te worden gesteld voordat zij in verzuim is.
 7. De Consument dient 16 jaar of ouder te zijn. Door een (online) Overeenkomst aan te gaan met de ondernemer, verklaart de Consument dat hij/zij 16 jaar of ouder is.
 8. Een mondelinge toezegging door of met een medewerker van NewFysic bindt NewFysic pas nadat de directie en/of tekenbevoegde een schriftelijk akkoord heeft gegeven.

Artikel 4 Gegevens

 1. De Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem/haar, al dan niet op verzoek, aan NewFysic verstrekte gegevens en informatie, waaronder expliciet tevens wordt verstaan medische gegevens en medische indicaties verstrekt door een huisarts en/of specialist en/of anderszins iemand met een medische achtergrond.
 2. NewFysic is pas gehouden tot (verdere) verkoop en de eventuele daarmee samenhangende advisering en/of begeleiding, indien de Consument alle door NewFysic verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. De Consument heeft een eigen verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat hij/zij (voorafgaand) medisch advies inwint aangaande het gebruik van de producten wanneer op grond van een (medisch) verleden dan wel medische conditie daartoe aanleiding is. Het invullen van een medische verklaring is overal verplicht, zowel online op de website als bij de vestigingen van NewFysic. Bovendien is de Consument verplicht om eventuele wijzigingen in medische gegevens en/of medicatie gebruik tijdens de behandelperiode bij NewFysic direct te melden.

Artikel 5 Handelen door Consument

Het is de Consument niet toegestaan de aangekochte Producten aan professionele partijen en/of zakelijke partijen door te verkopen dan wel zelf met de aangekochte Producten te handelen. Bij overtreding betaalt de Consument een boete van € 500,-.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
  a) als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
  b) als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c) bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten, gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
 3. De Consument kan een Overeenkomst voor de levering van diensten, al dan niet in combinatie met Producten, gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. NewFysic mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn/haar reden(en) verplichten. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het hygiëne seal onder de schroefdop van de potjes en het plastic van de blister/folie van supplementen mag niet verbroken zijn.
 5. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de Consument het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan NewFysic retourneren overeenkomstig de door NewFysic verstrekte instructies.
 6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door in te loggen op newfysic.nl en in zijn/haar persoonlijke omgeving te navigeren naar ‘retouren aanmelden’ of door middel van het modelformulier voor herroeping op www.newfysic.nl/retouren
 7. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 7 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij/zij dit aan (een gemachtigde van) NewFysic. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 8. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, en conform de door NewFysic verstrekte instructies.
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 10. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
 11. NewFysic zal uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Consument conform artikel 4 lid 6 melding heeft gemaakt dat hij/zij het online bestelde Product wenst te retourneren, doch uiterlijk op de dag dat NewFysic het bestelde Product retour heeft ontvangen, overgaan tot terugstorten van het aankoopbedrag plus de verzendkosten (indien van toepassing). Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan de Consument de aankoop heeft betaald.
 12. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft NewFysic de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 – Uitsluiting Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 13 geldt niet voor Producten:

a) Die door NewFysic tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b) Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) Die snel kunnen bederven, een beperkte houdbaarheid hebben of verouderen;
e) Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken;
f) Voor E-books, apps of andere digitale Producten/ Diensten;
g) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en de Consument heeft verklaard dat hij/zij het herroepingsrecht verliest zodra NewFysic de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
h) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.;
i) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
j) Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
k) De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en de Consument heeft verklaard dat hij/zij hiermee het herroepingsrecht verliest.

Artikel 8 – Retouren

Online gekochte producten die de Consument retour wenst te zenden, dienen aangemeld te worden via de persoonlijke omgeving van Consument op newfysic.nl bij ‘retouren aanmelden’. De Consument draagt de kosten voor het retourneren van producten. Producten die gekocht zijn via de webshop kunnen niet worden geretourneerd bij de vestigingen van NewFysic.

Artikel 9 De Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

Artikel 10 Acties

Actievoorwaarden

 1. Exclusiviteit van Acties Alle promotieacties zijn exclusief en kunnen niet in combinatie met andere kortingen of promotieacties worden gebruikt. Het is niet toegestaan om meerdere kortingen te stapelen op een enkele aankoop.
 2. Vorm van Korting De korting die verstrekt wordt bij onze acties wordt altijd uitgedrukt in een percentage van de oorspronkelijke prijs van het product of de dienst. Het is niet mogelijk om deze korting in contante vorm uit te laten keren of op een andere wijze dan vermeld in de specifieke actievoorwaarden.
 3. Controleer Actievoorwaarden Deelnemers aan onze acties dienen altijd de meest recente en specifieke actievoorwaarden te controleren die van toepassing zijn op de betreffende actie. Deze voorwaarden kunnen wijzigingen bevatten die relevant zijn voor de deelname. De actuele voorwaarden zijn te vinden op onze website of bij de actiebeschrijving.
 4. Uitsluiting GLP-1 Programma Het GLP-1 programma is uitgesloten van alle acties. Dit betekent dat geen enkele promotie of korting van toepassing is op dit programma en bijbehorende producten, ongeacht andere aangeboden acties of kortingen.

Deze actievoorwaarden zijn bindend en niet onderhandelbaar. Door deelname aan een van onze acties gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om de actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De meest recente versie van de actievoorwaarden is altijd leidend.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en ‘Niet tevreden? Geld terug’ garantie

 1. NewFysic staat er voor in dat de Producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Alle door NewFysic gegeven adviezen en alle door NewFysic verstrekte berekeningen, indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, betreffende kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn geheel vrijblijvend en worden door NewFysic verstrekt als niet-bindende informatie en zijn slechts aan te merken als algemene inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen dan wel als resultaat garanties.
 3. De in dit artikel omschreven garantie geldt slechts voor de NewFysic trajecten die fysiek in een vestiging van de ondernemer zijn afgesloten. De garantie is niet van toepassing op trajecten die online gevolgd worden. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door Consumenten die het programma van NewFysic dat wordt aangeboden in een NewFysic Abonnement strikt volgen, maar desondanks niet binnen een bepaalde termijn een bepaald gewicht kwijtraken. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
 • De Consument volgt het voorgeschreven NewFysic voedingsplan en wijkt daar niet van af;
 • De Consument neemt iedere dag de voorgeschreven supplementen en drinkt 1,5 tot 2 liter water per dag;
 1. Indien de Consument heeft voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 7.3 en binnen een periode van 4 aaneengesloten weken gedurende de looptijd van het NewFysic traject niet meer dan 1 kilo netto is afgevallen kan de Consument zich beroepen op de garantie als bedoeld in dit artikel.
 2. De garantie vervalt indien de Consument in de eerste, tweede, derde of vierde week van het NewFysic traject meer dan 1 kilo afvalt, gedurende een periode van 4 aaneengesloten weken, vervalt de garantie.
 3. De garantie als bedoeld in dit artikel houdt in dat de Consument recht heeft op teruggave van het door de Consument voor het NewFysic Abonnement betaalde bedrag gedurende de voorgaande vier aaneengesloten weken. De beslissing of de Consument beroep kan doen op de garantie, ligt uiteindelijk bij NewFysic. Het bedrag zal binnen een maand na het succesvol inroepen van de garantie worden teruggestort.

  Uitsluiting GLP-1 Programma Het GLP-1 programma is uitgesloten van de ‘Niet goed, geld terug’ garantie.

Artikel 12 – Levering en uitvoering van de Overeenkomst, verzendkosten

 1. NewFysic zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan NewFysic kenbaar heeft gemaakt.
 3. NewFysic zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal NewFysic het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Bij de levering van producten in Nederland met een orderwaarde onder de € 60,- worden bij vervoer per post of anderszins, verzending- en verpakkingskosten in rekening gebracht bij de Consument met een minimumvergoeding aan verzending- en verpakkingskosten van € 3,95. Deze verzending- en verpakkingskosten worden niet vergoed, indien producten worden geretourneerd. Bij de levering van producten in Nederland met een orderwaarde boven de € 60,- euro worden bij vervoer per post of anderszins, verzending- en verpakkingskosten gedragen door NewFysic.
 6. Bij buitenlandse zendingen krijgt de Consument vooraf een specificatie van de portokosten. De Consument dient zelf de kosten en zorg te dragen voor eventuele invoerrechten.
 7. Bij de levering van de maaltijden en andere etenswaren gelden andere tarieven welke vermeld staan op de website van NewFysic.
 8. De gezonde vries verse maaltijden zijn te bestellen vanaf 6 stuks met gratis levering.
 9. Wanneer de maaltijden niet bij u, uw buren of aangewezen plek afgegeven kan worden, worden de maaltijden de volgende dag opnieuw aangeboden tegen een verzendtarief van €16,50, wat aan u doorberekend zal worden d.m.v. een betaallink.
 10. NewFysic is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de maaltijden wanneer de maaltijden die de persoon in ontvangst heeft genomen niet direct in de vriezer heeft geplaatst.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Indien de Consument niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door NewFysic is gewezen op de te late betaling en NewFysic de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is NewFysic gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 14 – Verwerking persoonsgegevens

 1. Indien de Consument persoonsgegevens aan NewFysic verstrekt – waaronder NAW-gegevens en overige contactgegevens, als ook ‘bijzondere gegevens’, dat wil zeggen gegevens omtrent de gezondheid van de Consument – stemt de Consument ermee in dat NewFysic deze gegevens mag gebruiken in het kader van het afslankprogramma. Daarnaast stemt de Consument ermee in dat NewFysic deze gegevens mag verwerken voor analyse en voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, evenals deze gegevens kan koppelen aan andere gegevens die zij over de Consument verwerkt. In dit kader verwijst NewFysic naar het Privacy Statement dat onlosmakelijk onderdeel vormt van deze Algemene Voorwaarden. Tevens gaat Consument ermee akkoord dat NewFysic de Consument van tijd tot tijd op de hoogte kan houden betreffende Producten en diensten die mogelijkerwijs interessant voor de Consument zijn. Indien de Consument geen informatie van NewFysic meer wenst te ontvangen, kan de Consument dit aan NewFysic meedelen door een brief te versturen aan: NewFysic BV, Spinnerij 69, 1185 ZS te Amstelveen of een mail te sturen aan info@newfysic.nl.
 2. De Consument zal NewFysic zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen als er wijzigingen optreden in de door hem/haar verstrekte gegevens.
 3. Consument stemt in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens ten behoeve van de behandeling op voorwaarde dat die persoonsgegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt of voor andere doeleinden worden gebruikt dan eigen behandeling behoudens toestemming. Consument behoudt het recht voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen deelname te beëindigen en persoonsgegevens te laten verwijderen.
  Door kennis te nemen van deze algemene voorwaarden verklaart Consument dat hij/zij alle vragen naar waarheid heeft ingevuld. Voorts verklaart Consument daarmee dat hij/zij op een duidelijke wijze is ingelicht over de aard, methode, duur, doel en eventuele risico’s en belasting van de behandeling voor gewichtsvermindering en dat hij/zij de brochure en/of website heeft gelezen. Haar/zijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
 4. NewFysic kan bij de verwerking van de persoonsgegevens derden inschakelen, welke zich mogelijkerwijs in landen buiten de Europese Unie bevinden. Op de medische verklaring is de mogelijkheid aanwezig om aan te geven of de klant dit wel of niet wenst. Klant tekent voor bovenstaande via medische verklaring.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Indien NewFysic BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de Consument producten heeft gekocht/ diensten heeft afgenomen, althans tot het bedrag dat door de Consument is betaald aan NewFysic in de 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NewFysic aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan NewFysic toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 1. NewFysic is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Het gebruik van de producten en diensten van NewFysic geschiedt te allen tijde voor eigen rekening en risico van de Consument. NewFysic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Producten en/of diensten.
 3. Iedere vordering tegen NewFysic vervalt door verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. Bij maaltijden en andere etenswaren ben je verplicht de product labels, product- en gebruiksaanwijzingen zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij NewFysic daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, kan NewFysic niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

Artikel 16 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NewFysic ter attentie van KLACHT gericht aan info@newfysic.nl.
 2. NewFysic neemt klachten in behandeling en zal hierop uiterlijk binnen twee weken schriftelijk reageren.
 3. In het onverhoopte geval dat een geschil omtrent een bestelling via de Website van NewFysic niet onderling tussen NewFysic en de Consument kan worden opgelost, heeft de Consument het recht om een klacht in te dienen via een van de geschillencommissies van de ODR (Online Dispute Resolution). Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en zowel NewFysic als de Consument dienen daar gevolg aan te geven.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde Rechter

 1. Op deze Voorwaarden, de Overeenkomsten en op eventuele geschillen tussen NewFysic en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden en de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

DEZE VOORWAARDEN ZIJN LAATST GEWIJZIGD: 17 juni 2024